Työnohjaus

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä” (www.suomentyonohjaajat.fi). Työnohjaus vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä ja lisää työmotivaatiota, tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Työnohjauksen avulla onmahdollista kehittää itseään ja osaamistaan omassa työssä. Näin ollen työnohjauksesta hyötyy ohjattavan lisäksi myös työnantaja ja koko työyhteisö. Työnohjauksen konkreettiset sisällöt ja tavoitteet sovitaan tapauskohtaisesti ja aina asiakaslähtöisesti.

Toimin ratkaisukeskeisen viitekehyksen näkökulmasta haastajana ja uteliaana tutkijana ohjattavan rinnalla, jotta hän löytää itse itselleen sopivia ratkaisuja ja/tai kehittämisen muotoja.  Työnohjausprosessi on aina ehdottoman luottamuksellinen ja vaikuttavuus nouseekin toimivan ja avoimen vuorovaikutuksen pohjalta. Työnohjaus sopii kaikille henkilöstöryhmille ja se voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta.

Olen ohjannut menestyksellisesti psykoterapeutteja, psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, opettajia ja kouluttajia, lääkäreitä, esimiehiä, yritysten toimitusjohtajia ja asiantuntijoita eri ammattialoilta. Työnohjaajan ei tarvitse edustaa samaa ammattiryhmää kuin ohjattava. Joskus se saattaa olla toki hyödyllistä, mutta usein eri ammattiryhmän edustaja voi työnohjaajana kyetä oivalluttamaan täysin uusia näkökulmia jopa paremmin. Laaja-alainen kokemus ja psykologinen osaamiseni tarjoavat työnohjausprosesseille vahvan ammatillisen otteen.

Olen toiminut onnistuneesti ja tuloksellisesti myös sovittelijana työyhteisöjen ristiriitatilanteissa ja konflikteissa, joita syntyy aina siellä, missä ihmiset kohtaavat. Pitkittyneiden ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemiseksi kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen mahdollisimman nopeasti. Konfliktit vaikuttavat yksilön työssäjaksamiseen ja saattaa johtaa pitkiin sairaspoissaoloihin, mutta ristiriitatilanteet heijastuvat yleensä myös koko työyhteisön hyvinvointiin ja vaikuttavat perustehtävän tekemiseen merkittävästi.