Psyykkinen valmennus

Tausta-ajatuksena valmennuksessani on, että fyysisten ja/tai teknisten taitojen ja fyysisen kunnon lisäksi menestyminen edellyttää myös mielen taitojen harjoittelua, johon kannattaa panostaa systemaattisesti ja tavoitteellisesti ammattitaitoisessa ohjauksessa. Mieli voidaan nähdä ”lihaksena”, jota voidaan kehittää tuloksellisesti pitkäjänteisellä harjoittelulla.

Mitä hyötyä psyykkisestä valmennuksesta saa?

Psyykkisen valmennuksen avulla voidaan kehittää hallinnan ja pystyvyyden tunnetta haastavissa ja stressaavissa tilanteissa. Tuloksellinen ja moderni psyykkinen valmennus tähtää kokonaisvaltaiseen mielen hallintaan. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omat henkilökohtaiset rajoittavat mielen toiminnat, joita kehittämällä saadaan omat potentiaaliset voimavarat ja taidot kokonaisvaltaisesti käyttöön, jotta tavoitteellisesta suorituksesta tulee maksimaalisen onnistunut.

Mitkä ovat valmennusmenetelmät?

Psyykkisessä valmennuksessa hyödynnetään täysin uudella tavalla mm. paljon tutkittua tietoisen läsnäolon (Mindfulness) menetelmää, jonka keskeisenä tavoitteena on oppia keskittymään juuri meneillään olevaan suoritukseen niin, että mielen rajoittavat uskomukset, odotukset tai muut suorituspaineet eivät häiritse haastavia kilpailu- tai esiintymistilanteita. Tällöin on mahdollista oppia tekemään kilpailu- tai esiintymistilanteissa nopeita ja asianmukaisia ja jopa intuitiivisia ratkaisuja niin, että omat taidot tulevat esille parhaalla mahdollisella tavalla. Valmennukseen kuuluu yksinkertaisia mutta tehokkaita harjoitteita ja reflektiivisiä, ratkaisukeskeisiä tehtäviä, joita on tarkoitus harjoitella valmennuksessa niin, että niistä tulee osa arkielämää ja omatoimista henkilökohtaista valmentautumista esim. urheilussa. Psyykkinen valmennus toimii näin ollen myös kokonaisvaltaisena elämänhallinnan välineenä, jolloin se ei jää irralliseksi osa-alueeksi harjoittelussa.

Menetelmänä käytetään tarvittaessa myös mielikuvaharjoittelua, jossa hyödynnetään ihmisen omia voimavaroja ja luontaista oppimiskykyä ja sitä voidaan hyödyntää millä elämänalueella tahansa.  Mielikuvaharjoittelu on mielen valmennusta esim. esiintymisjännitykseen, pelkoihin, unihäiriöihin, ihmissuhdeongelmiin, kilpailutilanteisiin ym. haastaviksi koettuihin tilanteisiin.  Mielikuvaharjoittelu on eräänlaista keskittymisharjoittelua, jolloin ihmisen aivot ovat kuitenkin aktiivisessa toiminnassa. Mielikuvaharjoittelun aikana aivot ikään kuin kuivaharjoittelevat tavoitteellista toimintaa. Se antaa mahdollisuuden ottaa yksilön omat voimavarat käyttöön. Mielikuvaharjoittelua käytetään paljon esim. huippu-urheiluvalmennuksessa, miksei myös oman elämänhallinnan välineenä?

Kuinka valmenus suunnitellaan?

Psyykkisen valmennuksen ohjelma suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja kehittämisalueet huomioiden. Psyykkinen valmennus voidaan toteuttaa yksilölle tai ryhmälle esim. joukkueelle. Psyykkinen valmennus voi olla myös osana työnohjausta tai psykoterapiaa ja menetelmänä voidaan käyttää asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen myös hypnoosia.